En nu jij...
Grotere interim opdrachten
PGGM - Functie: Manager Processen & ICT
Periode: 2011
De opdracht is duidelijk: zet een toekomstvaste organisatie neer voor de afdeling processen en ICT. De afdeling heeft behoorlijke uitdagingen: het aantal uit te voeren projecten neemt toe, en ook de diversiteit. Het werkaanbod is in enkele jaren verdubbeld. Het type werk verandert. Samen met een team van teammanagers moet de afdeling zijn nieuwe vorm krijgen om de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Deze opdracht liep tot begin februari 2012, het moment waarop de nieuwe vaste manager startte.
Fortis Bank Nederland - Functie: Programmamanager
Periode: 2009 - 2010
In oktober 2008 is Fortis Bank Nederland (FBN) eigendom geworden van de Nederlandse Staat. Fortis Bank Belgie (FBB) was niet langer de eigenaar. Daarmee was het noodzakelijk geworden om FBN te scheiden van FBB. Vanaf begin oktober is een overkoepelend programma gestart om de splitsing tussen beide banken te realiseren. Per bedrijfsonderdeel is een programma ingericht. Binnen FBN is het programma voor Global Markets (GMK) een van de grotere programma�s. In april 2009 heeft de opdrachtgever binnen GMK mij gevraagd dit programma te leiden. Gezien de inhoudelijke samenhang met de komende integratie met ABN AMRO voor GMK is ook een project voor de implementatie van een nieuw front office systeem tezamen met ABN AMRO binnen het programma gecombineerd. In het programma gaf ik leiding aan 8 projecten, en een twintigtal kleinere activiteiten.
Fortis Bank Nederland - Functie: Programmamanager
Periode: 2008
Fortis Bank heeft ABN AMRO overgenomen eind 2007. Binnen Nederland houdt dat in, dat beide bankbedrijven moeten fuseren. Binnen de divisie Merchant Bank, onderdeel Global Markets moeten de treasury afdelingen van Fortis Bank Nederland en ABN AMRO ge�ntegreerd worden. Mij is gevraagd deze integratie als programma-manager vorm te geven. Het project maakte onderdeel uit van het overkoepelende veranderprogramma binnen Fortis dat de gehele integratie omvatte. In het project werden alle organisatorische aspecten van de integratie van beide treasury back offices belegd en de zaken rondom de inrichting van cash- en liquiditymanagement voor de banken. Daarnaast werden alle overkoepelende activiteiten, zoals reconciliaties, cli�nt data en archivering binnen het project uitgevoerd. In dit programma werd in verschillende projecten gewerkt die via een projectleider aan mij rapporteerden. In het programma was vooral de samenwerking tussen Fortis Bank Belgie, Fortis Bank Nederland en ABN AMRO van belang. In verband met de op handen zijnde verkoop van ABN AMRO is gehele programma van de integratie gestopt.
AEGON - Functie: Projectmanager
Periode: 2006 - 2007
Voor AEGON is pensioen een strategisch belangrijk product. Bij een nieuw te ontwikkelen pensioenproduct is het noodzakelijk om een bedrijfsproces in te richten dat twee service centra binnen AEGON betreft. De ervaring hiermee was zeer beperkt. Voorstellen voor de wijze van samenwerking tussen beide service centra waren door mij samen met medewerkers van beide servicecentra vormgegeven. Vervolgens heb ik het project vormgegeven. Door interne prioritering is echter aan een beperkt deel van het project vervolg gegeven. In overleg met de opdrachtgever heb ik daarom de opdracht overgedragen.
Fortis Bank Nederland - Functie: Programmamanager
Periode: 2005 - 2006
Binnen Fortis Bank was een programma gaande om Fortis te laten voldoen aan de eisen die gesteld worden door de toezichthouders in verband met het zgn. Basel II akkoord. Voor Fortis Bank Nederland (FBN) wordt een groot deel daarvan binnen Nederland gerealiseerd door de afdeling Corporate Control & Accounting. Door deze afdeling ben ik gevraagd de taken van de programmamanager Basel II voor FBN over te nemen. Het programma moest gereorganiseerd worden en het plan voor het jaar 2006 moest worden geschreven. De afstemming van het programma met de Fortis organisatie landelijk en internationaal is hierbij van groot belang. In dit project gaf ik rechtstreeks leiding aan 4 medewerkers en indirect aan circa 35 medewerkers.
Fortis Hypotheek Bank - Functie: Projectmanager
Periode: 2004 - 2005
Fortis Hypotheek Bank is een zeer kleine organisatie die alle operationele taken heeft uitbesteed aan andere onderdelen binnen het concern. In 2003 was besloten de werkzaamheden van de verzekeraar op het gebied van de fundingadministratie voor Fortis Hypotheek Bank te gaan uitbesteden aan een afdeling binnen Fortis Bank Nederland. Hiertoe moesten zowel bij de verzekeraar als bij de bank processen en systemen aangepast worden. Daarnaast moest het financi�le rapportageproces worden versneld van 8 weken naar 8 dagen doorlooptijd. Als projectmanager gaf ik leiding aan 5 teams in 4 verschillende organisatieonderdelen van de bank en de verzekeraar. Dit project is in september 2005 afgerond, met grote tevredenheid van de opdrachtgever. In juni 2005 is mij gevraagd voor Fortis Hypotheek Bank het Basel II project te managen. Dit project was een gevolg van regelgeving op internationaal niveau. Het project moest in zeer korte tijd tot resultaten leiden, die van groot belang waren voor de Fortis organisatie als geheel. De interne organisatorische druk (vanuit Nederland en Belgi�) was daarmee zeer groot. Dit project is met goed resultaat binnen de daarvoor gestelde tijdlijnen afgerond. In dit project gaf ik direct leiding aan 10 medewerkers. Het totale aantal medewerkers betrof circa 25.
Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Functie: Manager
Periode: 2002 - 2004
Het Agentschap van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een organisatie die in 2001 is gestart. De medewerkers ervan waren overgenomen van onderdelen van Arbeidsvoorziening die zich bezig hielden met ESF subsidies (Europese subsidies voor werkgelegenheidsprojecten). Het Agentschap is een uitvoeringsorganisatie voor het verstrekken van deze subsidies aan bedrijven en overheidsorganisaties, alsmede het controleren ervan. In deze organisatie staat resultaatgericht werken voorop, maar waren de medewerkers daaraan nog niet altijd gewend. In de eerste jaren waren achterstanden ontstaan in het werk. Door het maken van goede afspraken, het effici�nter organiseren van zaken en door werving van nieuwe medewerkers zijn de achterstanden binnen 6 maanden ingelopen. In deze opdracht gaf ik direct leiding aan circa 25 medewerkers.
Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) - Functie: Informatie Manager/Programma Manager
Periode: 2000 - 2001
De nieuw gecre�erde functie van Informatie Manager moest een oplossing bieden voor het spanningsveld tussen de gebruikers van de automatisering en de automatiseringsafdeling binnen de PVK. Mijn werk richtte zich op het verbeteren van deze werkrelatie. Als programmamanager heb ik na het maken van een informatieplan projecten opgestart en begeleid. Ook droeg ik inhoudelijk actief bij in diverse projecten en onderzoeken, onder meer in een groot project dat een nieuwe methode van risico analyse in de PVK introduceerde.
Arbeidsvoorziening Facilitair Bedrijf - Functie: Manager
Periode: 1999 - 2000
Arbeidsvoorziening bracht het landelijk IT-bedrijf in 1996 onder in het Facilitair Bedrijf. Door de op handen zijnde splitsing van Arbeidsvoorziening in de Centra voor Werk en Inkomen enerzijds en het nieuwe reintegratiebedrijf anderzijds was de positie van het Facilitair Bedrijf onduidelijk. In april 1999 heb ik de taak op mij genomen om het IT-bedrijf als Interim Manager te leiden en de strategische koers van het Facilitair Bedrijf mede uit te denken en te bepalen. Daarnaast heb ik binnen het IT-bedrijf de professionalisering ingezet. Binnen een half jaar was het IT-bedrijf in staat voor de klanten diverse grotere projecten succesvol naast elkaar te managen. (2000-overgang, Euro, nieuw financieel systeem, introductie van informatiezuilen). In deze opdracht gaf ik direct leiding aan 5 medewerkers en indirect aan circa 150 medewerkers.
Saskia van Eeuwijk BV
V. Lynden v. Sandenburglaan 1
3571 BA Utrecht

Bezoekadres:
Laan van Chartroise 170
3552 EZ Utrecht

M: 06 28 57 81 12
info@saskiavaneeuwijk.nl
www.saskiavaneeuwijk.nl