En nu jij...
Kleinere opdrachten
Universiteit van Amsterdam - Functie: Project manager
Periode: 2012
In de Universiteitsbibliotheek (UB) van de Universiteit van Amsterdam vind al sinds jaar digitalisering van materiaal plaats. Dit is op verschillende plaatsen in de organisatie zo ontstaan. Nu heeft de UB behoefte aan een gestroomlijnd proces voor alle digitaliseringsstraten binnen haar organisatie. In 2012 zal allereerst de straat voor de Bijzondere Collecties worden geoptimaliseerd. Daarbij worden alle partijen binnen de UB betrokken die daarbij van belang zijn. Mijn rol hierin in die van project manager.
SURF - Functie: Project manager
Periode: 2012
Universiteiten en Hogescholen hebben veel onderzoeksresultaten die digitaal zijn. Deze resultaten dienen ter beschikking gesteld te worden van anderen. Cloudcomputing lijkt een veelbelovende manier om dat op een gemakkelijke manier te doen. SURF voert een project uit, gesubsidieerd door de rijksoverheid, om een strategie te ontwikkelen voor de inzet van cloud technologie voor onderzoeksresultaten. Daartoe worden in 2012 6 Hoge Scholen en Universiteiten gezocht om gezamenlijk het project met uit te voeren. De daadwerkelijke formulering van de strategie zal vervolgens in de eerste helft van 2013 plaatsvinden. Van dit project ben ik de project manager.
Fortis Bank Nederland - Functie: Coach
Periode: 2010
Een teammanager was nieuw benoemd in zijn functie, en had behoefte aan on the job coaching.
Fortis Bank Nederland - Functie: Projectmanager
Periode: 2008 - 2009
Binnen Fortis Bank Nederland (FBN) was een proces ingericht op het gebied van triparty collateral management met een externe partij. Dit proces was niet geheel goed ingericht, zo bleek na enkele maanden. Pogingen om de zaken te herstellen waren tot dusver zonder succes. De opdrachtgever heeft mij gevraagd de mogelijke oorzaken van de fouten op te sporen, en de processen te herinrichten. Om de fouten goed te kunnen opsporen bleek een zeer intensief traject noodzakelijk, dat enkele maanden heeft geduurd.
Rijksuniversiteit Groningen - universiteitsbibliotheek - Functie: Procesbegeleider
Periode: 2004
De universiteitsbibliotheek Groningen wilde de samenwerking met de diverse facultaire bibliotheken binnen de universiteit op andere wijze vorm geven. In dit proces heb ik begeleid om de samenwerking een nieuwe impuls te geven.
Ordina - Functie: Coach
Periode: 2001 - 2002
Gedurende korte tijd ben ik opgetreden als coach voor een directeur van Ordina. Daarnaast heb ik hei-dagen begeleid van verschillende teams. In deze periode waren grote spanningen ontstaan tussen de directeur en enkele teammanagers en waren ook de medewerkers duidelijk ontevreden over de gang van zaken. Na enige maanden was de situatie weer stabiel.
Fusie Mediamax - Functie: Adviseur
Periode: 2000
Door een fusie tussen twee organisaties in de reclamewereld ontstond het bedrijf Mediamax. Dit bedrijf moest een keuze maken tussen twee geautomatiseerde systemen. De fusiepartners hebben mij gevraagd advies uit te brengen over de keuze. Na een korte inventarisatie is dit advies gegeven en heb ik vervolgens nog korte tijd de nodige projecten begeleid.
Chipper Organisatie - Functie: Projectleider
Periode: 1996
In opdracht van de hoofddirectie van Postbank ben ik gedurende korte tijd opgetreden als projectmanager Chipper. In deze periode was de Chipper B.V. nog niet opgericht en werd vanuit Postbank en PTT Telecom gezamenlijk leiding gegeven aan de Chipper Organisatie. In deze periode heb ik succesvol orde op zaken gesteld in de projectenorganisatie van Chipper.
Saskia van Eeuwijk BV
V. Lynden v. Sandenburglaan 1
3571 BA Utrecht

Bezoekadres:
Laan van Chartroise 170
3552 EZ Utrecht

M: 06 28 57 81 12
info@saskiavaneeuwijk.nl
www.saskiavaneeuwijk.nl